Pedagog

Szkolnym pedagogiem jest mgr Wojciech Pociecha.

       
      GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
 
    Poniedziałek   08.30 - 12.30  
    Wtorek            07.45 - 12.45   
    Środa              10.00 - 16.00 
    Czwartek         07.45 - 13.00   
    Piątek              08.15 - 11.15   

    Konsultacje dla rodziców w środę 15.00 - 16.00


  Ważne!
 W każdy piątek w godz. 10.00- 13.00 można skorzystać z porad  i konsultacji w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Starachowicach ul. Radomska 72 (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z poradnią tel. (41) 274-73-85).


Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić!

Rola pedagoga szkolnego:

Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji opiekuńczo- wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

Działania pedagoga szkolnego:

 • Pomoc wychowawcom  klas  w  rozpoznawaniu  indywidualnych  potrzeb  uczniów oraz analizowaniu  przyczyn  niepowodzeń  szkolnych i trudności  wychowawczych  poprzez  obserwację  zachowania  pojedynczych  uczniów  i  klasy, rozmowy indywidualne z uczniami, analizowanie  wyników  nauczania i  ocen z zachowania, rozmowy i konsultacje z rodzicami  (opiekunami  prawnymi),  wywiady środowiskowe, porady wychowawcze dla rodziców, przekazywanie materiałów informacyjnych i profilaktycznych rodzicom, praca w zespole wychowawczym;
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania u uczniów, podejmowanie działań w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w klasach, udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć emocjonalnych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.Wpajanie  uczniom  pozytywnych  wzorców i standardów zachowania w celu  zapewnienia wszechstronnego rozwoju osobowości oraz przyswojenia  umiejętności życia w społeczności  szkolnej i w społeczeństwie;
 • Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczego szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki, praca przy tworzeniu (modyfikacji) Szkolnego Programu Profilaktyki;
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  oraz  innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie: konsultacji  metod i form pomocy  psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom i rodzicom, specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach, współpraca z nauczycielami w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów;
 • Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów a także wspieranie mocnych stron uczniów;
 • Działanie  na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej dla uczniów  znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów, dofinansowań  i innych  form pomocy, praca w zespole socjalnym ds. uczniów oraz współdziałanie z instytucjami  i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi  wsparcia  materialnego:  PCK , MOPS;
 • Współpraca z Sądem Rodzinnym w zakresie pomocy uczniom funkcjonującym w rodzinach dysfunkcyjnych, niepełnych i zastępczych,  współpraca z PCPR, Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie "Przystań”;
 • Współpraca z Powiatową Komendą Policji, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, HGR, WOPR, Stacją Ratownictwa Medycznego w zakresie organizowania spotkań edukacyjno-profilaktycznych z uczniami i rodzicami,  przeprowadzanie próbnej ewakuacji szkoły na wypadek zagrożenia pożarowego; przygotowywanie uczniów do udziału w turnieju wiedzy pożarniczej;
 • Realizowanie zadań ujętych w Planie Pracy Szkoły;
 • Prowadzenie zajęć profilaktycznych z uczniami.
ZałącznikWielkość
Jak rozmawiać z dzieckiem.pdf90.05 KB
Jak zachęcić dziecko do nauki.pdf101.79 KB
ZAGROŻENIA W INTERNECIE.pdf109.63 KB
Szkolny Kodeks Dobrego Zachowania.pdf46.69 KB
Obowiązki rodzica wobec dziecka.pdf80.14 KB
Zagrożenia dziecka w sieci..pdf236.46 KB
Jak wzbudzić u dziecka pozytywną motywację do nauki.pdf112.21 KB
Rady Policji na temat zasad bezpieczeństwa nad wodą w czasie wakacji letnich.pdf109.15 KB
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA I KARNA RODZICÓW WYNIKAJĄCA Z WŁADZY RODZICIELSKIEJ.pdf241.78 KB
Pomoc PP po 1.09.17.pdf222.48 KB
Uzależnienie od komputera.pdf87.08 KB
Wskazówki dla rodzica dziecka zdolnego.pdf88.39 KB
Cenne wskazówki dla rodziców.pdf330.99 KB
,,Postaw na rodzinę'' -prezentacja.ppt732.5 KB
CZYM JEST WŁADZA RODZICIELSKA 1.pdf91.67 KB
CZY JESTEM TOKSYCZNYM RODZICEM.pdf125.43 KB