Szkolny Klub Sportowy

 
         OGÓLNE    ZAŁOŻENIA   PROGRAMU
 


         

       

         

 
„SZKOLNY KLUB SPORTOWY” 2017
Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.
 
Cele programu:
 
1) stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
2) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
3) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
4) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
5) stymulowanie     podejmowania    aktywności    fizycznej    wśród    dzieci i    młodzieży mniej    aktywnych    i    mniej     sprawnych     fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
6) tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
7) optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
8) promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
9) wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.
 
Zadania programu:
Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.
Program     stanowi     narzędzie     stymulowania      podejmowania      aktywności     fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.
 
Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych lub w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie. Istotnym założeniem jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku.
Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w dwóch edycjach wiosennej 20.01.2017-22.06.2017 i jesiennej 1.09.2017-15.12.2017, systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych.  Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.   
Jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej szkoły dla dzieci i młodzieży, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły. Każda grupa ćwiczebna powinna określać charakterystykę wiekową uczestników, np. grupa A – uczniowie w wieku 10-12 lat szkoły podstawowej, zajęcia z gier zespołowych; lub np. dla gimnazjum grupa B – uczniowie klas 1-3 gimnazjum, zajęcia taneczne i ogólnorozwojowe, grupa dedykowana dziewczętom itp.
W jednej szkole mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy (A i B) dotyczy to szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Główne warunki realizacji:
1) program będzie realizowany w dwóch edycjach;
2) uczestnikami zadania mogą być wyłącznie uczniowie szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
3) uczestnicy zadania muszą być podzieleni na grupy ćwiczebne, przypisane do jednej szkoły i składające się z uczniów tej szkoły;
4) każda grupa ćwiczebna powinna posiadać charakterystykę wiekową uczestników;
5) grupa ćwiczebna musi się składać z min. 15 -  20 uczestników;
6) w jednej szkole mogą powstać maksymalnie 2 grupy ćwiczebne;

Zajęcia w naszej szkole prowadzone są w dniach:
Poniedziałek -  14.15 - 15.15 (termin ustala nauczyciel)
Wtorek - 14.15 - 15.15 (w każdy wtorek) 
Środa- 14.10 - 15.10 (w każdą środę)
Czwartek - 14.15 - 15.15 (w każdy czwartek) 
Piątek - 12.15 - 13.15 (w każdy piątek)
 
Serdecznie zapraszamy!
  
ZałącznikWielkość
Pismo-do-nauczycieli_wizytacje-zajęć-SKS.pdf369.29 KB