Nowe przepisy odnośnie obowiazku szkolnego

Informacja dla rodziców
dzieci urodzonych w 2009 r. i 2010 r.
 
Szanowni Państwo
 
            W wyniku nowelizacji z dnia 29 grudnia 2015 r. ustawy o systemie oświaty począwszy
od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia.
            Na wniosek rodziców prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej ma także dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę
w szkole podstawowej.
            Rodzice dzieci urodzonych w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej mogą zwrócić się z wnioskiem do dyrektora szkoły podstawowej
o kontynuowanie nauki w klasie I w roku szkolnym 2016/2017. Stosowny wniosek należy złożyć
w terminie do 31 marca 2016 r. do dyrektora szkoły podstawowej. Dziecko takie nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowane do klasy II szkoły podstawowej
– tj. będzie powtarzać I klasę.
            Dzieci urodzone w I półroczu 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej na wniosek rodziców złożony do 31 marca 2016 r. będą mogły w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II. Dzieci te nie będą podlegały klasyfikacji rocznej i promowane do klasy III – tj. będą powtarzać II klasę.
            Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie. Obowiązek ten może być realizowany w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub
w innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci 4 i 5 letnie będą miały prawo do korzystania
z wychowania przedszkolnego.
Dziecko, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej niż szkoła obwodowa, na wniosek rodzica jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
W przypadku, gdy spodziewana liczba uczniów klas I w danej szkole podstawowej będzie niewielka Prezydent Miasta może dzieciom, które w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukę
w klasie I szkoły podstawowej, wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego inną szkołę podstawową niż szkoła, w której obwodzie mieszka dziecko.
            Celem zapoznania rodziców z nowymi przepisami dotyczącymi obowiązku szkolnego
w lutym zostaną zorganizowane w przedszkolach i szkołach podstawowych spotkania z rodzicami dzieci 6 i 7 letnich. Harmonogram spotkań zostanie podany do wiadomości publicznej.
Planujemy także przeprowadzić ankietę wśród rodziców 6-latków celem poznania preferencji odnośnie edukacji ich dzieci w roku szkolnym 2016/2017.
            Działania powyższe pozwolą Gminie w racjonalny sposób zaplanować organizację pracy szkół podstawowych i przedszkoli w nadchodzącym roku szkolnym.
 
 
 
Starachowice, 21.01.2016 r.                                         Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                                      -//-
                                                                                                  Jerzy Miśkiewicz
ZałącznikWielkość
Informacja dla rodziców.pdf133.61 KB