"Bezpieczna szkoła"

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu profilaktyczno- prewencyjnego pt." Raz, dwa, trzy - bądź bezpieczny i Ty".
Program realizowany jest pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzkiej Komendy Policji, a jego adresatami są przede wszystkim nasi milusińscy, czyli uczniowie klas I-III oraz ich rodzice i nauczyciele. Jednym z ważnych elementów tego programu jest zwrócenie uwagi uczniów na czas wolny spędzany poza domem lub szkołą; uwrażliwienie ich na możliwość pojawienia się zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego wyboru miejsca do zabawy: w lesie, nad wodą, podwórku czy boisku szkolnym.


Cele główne programu:
 • Zminimalizowanie liczby nieszczęśliwych zdarzeń z udziałem dzieci.
 • Podniesienie poziomu wiedzy dzieci w zakresie umiejętności unikania zagrożeń w życiu codziennym.

Cele pośrednie programu:
 • Pogłębienie poziomu specjalistycznej wiedzy rodziców, opiekunów i nauczycieli na temat zasad zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz sposobów udzielania im pomocy w różnych sytuacjach zagrożenia.
 • Aktywizacja rodziców i nauczycieli do wspólnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i zainicjowanie powstawania w szkołach Rad Bezpieczeństwa.
 • Maksymalne zminimalizowanie zagrożenia dzieci w czasie dojścia lub dojazdu do i ze szkoły, na wycieczkach i innych formach komunikacji.
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci podczas zabaw w szkole i na podwórku. Wyuczenie postawy ograniczonego zaufania wobec osób obcych.
 • Utrwalenie w świadomości rodziców i dzieci konieczności noszenia elementów odblaskowych.
 • Przybliżenie dzieciom pracy i roli Policji.
 • Wyrabianie nawyku kulturalnego zachowania się w środkach komunikacji miejskiej.

W szkole powołano  Radę  Bezpieczeństwa, w skład której wchodzą:
 • Anyst  Gabriela – nauczyciel
 • Kwiecień Renata- nauczyciel
 • Mikos Krzysztof- nauczyciel
 • Mirkowska Małgorzata- nauczyciel
 • Pociecha Wojciech – pedagog
 • Prokop Małgorzata – nauczyciel
 • Zieliński Piotr - dzielnicowy
 • Warszawa Jarosław – rodzic
 • Rafał Piotrowski - rodzic
 • Piotrowska Martyna - uczennica

Dotychczasowe działania w zakresie bezpieczeństwa w szkole:

23.09.2013r. - Przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły. Zapoznanie uczniów i pracowników szkoły zasadami bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia pożarowego.

Uczniowie klas III od września roku szkolnego 2013/2014 korzystają z zajęć na krytej pływalni. Uczestniczą w nich raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone są przez instruktora nauki pływania pana Radosława Gęburę. Na pierwszym spotkaniu dzieci zapoznały się z zasadami  korzystania z basenu, dowiedziały się, dlaczego warto korzystać z takich zajęć  oraz jak się należy zachowywać, aby kąpiel w basenie była bezpieczna.  
 

26.09.2013r. - Spotkanie profilaktyczno-edukacyjne policjanta z uczniami klas 0-III. Zapoznanie uczniów
z podstawowymi zasadami ruchu drogowego. Bezpieczna droga uczniów do szkoły i ze szkoły.

 

22.10.2013r. - Spotkanie policjantów z dziećmi z zerówek w "Miasteczku ruchu drogowego". Poznanie znaków drogowych oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa.13.11.2013r. - Spotkanie profilaktyczno-edukacyjne policjanta z rodzicami uczniów klas I-III. Zapoznanie rodziców z zasadami odpowiedzialności osób dorosłych za bezpieczeństwo i zachowanie dzieci, będących pod ich opieką. Omówienie przyczyn najczęściej występujących wypadków z udziałem dzieci oraz sposobów ich unikania. Zapoznanie rodziców z ogólnymi założeniami programu "Raz, dwa, trzy - bądź bezpieczny i Ty" oraz zachęcenie ich do udziału w programie.
31.10.2013r. - Udział uczniów klas pierwszych w akcji profilaktyczno-edukacyjnej pod hasłem "Bezpieczne pierwszaki". Z uczniami spotkali się przedstawiciele służby zdrowia, Harcerskiej Grupy Ratowniczej, Policji oraz Straży Miejskiej. Dzieci uczestniczyły w konkursach oraz otrzymały nagrody i odblaski.

 

30.10.2013r. - Spotkanie profilaktyczno - edukacyjne dzielnicowych: Bernadetty Celary i Piotra Zielińskiego
z uczniami klas szóstych na temat: "Prawne konsekwencje niewłaściwych zachowań nieletnich".
W październiku 2013r.  opracowana została broszura informacyjna dla rodziców uczniów klas I-III na temat bezpieczeństwa, a na korytarzu szkolnym została zawieszona tablica o bezpieczeństwie.We wszystkich salach lekcyjnych zostały utworzone tzw. Kąciki Bezpieczeństwa.W grudniu 2013 r. odbyło się spotkanie pedagoga szkolnego pana Wojciecha Pociechy z uczniami klas pierwszych na temat: "Budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych".

 

Odbyły się też pogadanki higienistki szkolnej z uczniami klas I-III na temat zasad bezpieczeństwa w przypadku  kontaktu dziecka z lekami. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowym wyposażeniem gabinetu higienistki.
 


W grudniu 2013 roku zakończył się projekt, realizowany przez naszą szkołę "Razem Tacy Sami II", w ramach zadania Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – projekty promujące i upowszechniające działania z obszaru bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych oraz integracyjnych, wspierające indywidualizację kształcenia przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole".  W ramach projektu "Razem Tacy Sami II" realizowano bardzo atrakcyjne zajęcia dostosowane do potrzeb każdej uczestniczącej w projekcie szkoły. W naszej szkole szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z zakresu turystyki rowerowej oraz teatralne.
W ramach zajęć z zakresu turystyki rowerowej szkoła organizowała  wyjazdy rowerowe dla uczniów. Uczniowie zostali wyposażeni w kaski oraz kamizelki z elementami odblaskowymi. Nauczyciele pełniący opiekę nad uczniami podczas wycieczek rowerowych zwracali szczególną uwagę na względy bezpieczeństwa. Uświadamiali uczniom konieczność  bycia widocznym w ruchu drogowym, znaczenie dobrej znajomości przepisów ruchu drogowego, oraz odpowiedniego wyposażenia roweru i rowerzysty.

 
 
 


W styczniu 2014r. Samorząd Uczniowski opracował i wyeksponował na tablicy zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.


Uczniowie po raz kolejny przystąpili do konkursu plastycznego, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Powiat Starachowicki i Harcerską Grupę Ratowniczą. Patronat nad konkursem pod hasłem "Bezpieczni na drogach - razem dla 112" objął Starosta Starachowicki. Tematyka prac dotyczyła sposobów udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mile widziane były również pomysły na projekt elementu odblaskowego. Jury w skład którego weszli: HGR Starachowice, Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki, Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego O/Starachowice oraz Państwowego Ogniska Plastycznego, dokonało oceny nadesłanych prac i dwóm naszym uczniom przyznało wyróżnienia: Krzysztofowi Domańskiemu (IIIa) i Hubertowi Stojkowi (IIIb). Uczniowie ci podczas oficjalnego podsumowania w Starostwie w dniu 23.01.2014r. otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

 W styczniu 2014r. został zorganizowany w naszej szkole Konkurs Literacki "Jestem bezpieczny – noszę odblaski"dla uczniów klas I-III. Konkurs miał na na celu: utrwalenie w świadomości dzieci (oraz pośrednio rodziców) konieczności noszenia elementów odblaskowych, naukę odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo w ruchu drogowym, kształtowanie u uczniów prawidłowych nawyków w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg publicznych. Zwycięzcami konkursu zostali: Natalia Maciąg, Amelia Pająk, Tomasz Gruszczyński, Amelia Świercz.29.01.2014r. odbyło się w naszej szkole spotkanie dzielnicowych: Bernadetty Celary i Piotra Zielińskiego z uczniami klas I-III na temat: "Jak być bezpiecznym w szkole, na podwórku, w domu i na drodze". Podczas spotkania dzielnicowi omówili z dziećmi prezentację multimedialną na temat bezpieczeństwa oraz odbył się konkurs wiedzy o bezpieczeństwie.


Uczniowie, biorący udział w konkursie, otrzymali obrazki do pokolorowania, przedstawiające niebezpieczne sytuacje. Zostały one  wyeksponowane po spotkaniu na korytarzu szkolnym.


28 stycznia 2014r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Straży Pożarnej, Klubu Płetwonurków "Kalmar", WOPR oraz Policji z uczniami klas I-IV, w ramach akcji "Bezpieczne ferie - kruchy lód". Celem spotkania było przypomnienie uczniom zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw na powietrzu podczas ferii zimowych. Dzieci zapoznane zostały z podstawowym sprzętem ratowniczym straży pożarnej oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.W trakcie spotkania ogłoszone zostały wyniki wewnątrzszkolnego konkursu plastycznego pod hasłem "Bezpieczne ferie zimowe". Autorom najlepszych prac dyrektor szkoły wręczył dyplomy.
W styczniu na szkolnym korytarzu na II piętrze zawieszona została gablota "Bądź widoczny na drodze".W marcu uczniowie klas I- III wzięli udział w spotkaniu z funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Zajęcia dotyczyły bezpieczeństwa dzieci w czasie drogi do szkoły, na podwórku, czy też w domu. W czasie scenek sytuacyjnych najmłodsi mogli zaimprowizować swoje zachowanie podczas kontaktu z obcym. Wraz ze strażnikami do szkoły przyjechał pies patrolowy Tango. Treser wraz z psem zaprezentowali umiejętności czworonoga, potrzebne w czasie patrolowania miasta. Dzieci nauczyły się również odpowiednich postaw, w wypadku ataku psa.
 
 


W miesiącu marcu w klasach I i II odbyły się zajęcia z zakresu „Bezpieczeństwa i pierwszej pomocy” . Dzieci poznały podstawowe czynności ratujące życie, uczyły się jak sprawdzić przytomność , oddech, jak wezwać pomoc, ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bocznej, oraz wykonać resuscytację krążeniowo - oddechową. Zajęcia prowadzone były  zgodnie z tematyką  programu „ Ratujemy i uczymy ratować” WOŚP.W dniu 27.03.2014r. odbyło się w naszej szkole spotkanie przedstawicieli KPP w Starachowicach, naczelnika Wydziału Prewencji - podinspektora Aleksego Hamery z rodzicami uczniów klas I-III na temat: "Dyskryminacja w szkole, przeciwdziałanie przemocy". Podczas spotkania została przedstawiona i omówiona prezentacja na w/w temat.


W miesiącu marcu uczniowie klas I-III realizowali program „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”. To międzynarodowy program edukacyjny dla szkół podstawowych, którego celem jest edukowanie dzieci na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przyjaznej dla środowiska motoryzacji. Głównym organizatorem akcji jest koncern Renault.Uczniowie, korzystając z ciekawych materiałów edukacyjnych (zeszytów ćwiczeń, plakatów demonstracyjnych, testów) uczyli się jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię,umiejętnie dostosować do sytuacji swoje zachowanie, strój  i wyposażenie, zasad obowiązujących pasażera samochodu, poznawali znaczenie kształtu  i koloru znaków drogowych. Zapoznali się również z tematyką rozsądnego korzystania z transportu indywidualnego i zbiorowego. Na zakończenie uczniowie mogli sprawdzić swoje wiadomości za pomocą testu oraz otrzymały pamiątkowe dyplomy. Dzieci, poprzez bezpośredni udział w programie mogły nie tylko dostrzec bezpośrednie zagrożenia wynikające z uczestnictwa w ruchu drogowym, ale nauczyły się jak samemu zadbać o swoje bezpieczeństwo.W dniu 04.04.2014r. przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat Starachowicki odbyło się w naszej szkole spotkanie kierownika Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego/Oddział Starachowice - Jarosława Chrobota oraz ratownika medycznego Jarosława Karwackiego z uczniami klas I-III. Na spotkaniu zostały omówione i przedstawione zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na wypadek zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Dzieci miały również okazję poznać wyposażenie medyczne karetki ratunkowej, która została zaparkowała przed budynkiem szkoły.25.04.2014r. uczniowie klas I-III uczestniczyli w spotkaniu z dzielnicowymi: Piotrem Zielińskim i Bernadetą Celary. Na spotkaniu dzielnicowi zaprezentowali uczniom spot pt: „Bezpieczna droga z radami Spongeboba”, podczas którego dzieci miały okazję wykazania się znajomością zasad bezpieczeństwa na drodze.28 kwietnia 2014r. w ramach projektu uczniowie klasy IVb i VIb, przebrani za bajkowe postacie, czytali z podziałem na role bajki: "Czerwony Kapturek" oraz "O wilku i siedmiu koźlątkach". Słuchaczami byli uczniowie klas I-III. Tematyka czytanych bajek dotyczyła zasad bezpiecznego zachowania się dzieci w domu i poza domem.Uczniowie z klas I-III wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym pod hasłem „jestem bezpieczny/a w swoim środowisku”. Konkurs miał na celu popularyzację wiedzy na temat bezpieczeństwa w swoim środowisku, promocję bezpiecznych zachowań i form spędzania wolnego czasu. Jury dokonało oceny prac i podczas podsumowania w dniu 05.05.2014r. autorzy najlepszych prac zostali nagrodzeni.23 maja 2014r. na boisku szkolnym odbył się test sprawnościowy jazdy na rowerze dla uczniów klas czwartych na kartę rowerową.


W ramach projektu uczniowie klas I-III odwiedzili Miasteczko Ruchu Drogowego. Dzieci przypomniały rodzaje znaków drogowych oraz ich wielkie znaczenie. W czasie spotkania towarzyszył im funkcjonariusz Policji, który pomagał zrozumieć rolę wszystkich znaków drogowych.W związku ze zbliżającymi się wakacjami na korytarzu szkolnym zawieszona została gablota, na której znalazły się informacje na temat bezpiecznego spędzania czasu w trakcie pobytu na wsi.


Dnia 11.06.2014r. odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji programu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Komendy Policji- Bernadetta Celary, Piotr Zieliński oraz członek Rady Bezpieczeństwa Szkoły Jarosław Warszawa. Klasy trzecie przygotowały inscenizację pt. „Bezpieczne życie”, którą obejrzeli uczniowie klas 0-III oraz zaproszeni goście. Inscenizację uzupełniała prezentacja multimedialna pokazująca działania w ramach programu.  Na zakończenie części artystycznej wszyscy uczniowie i nauczyciele zaśpiewali piosenkę pt. „Nasza Policja”. Spotkanie było również doskonałą okazją  do podsumowania konkursu pod hasłem „Bezpieczny wypoczynek nad wodą".  Zaproszenie goście oraz uczniowie mieli również okazję obejrzeć wystawę zdjęć, przedstawiających działania projektowe.

ZałącznikWielkość
Mapa miejsc niebezpiecznych.jpg544.24 KB
Bezpieczna szkoła folder1.jpg3.53 MB
Bezpieczna szkoła folder2.jpg3.18 MB