Słownik turystyczny - Comenius

Słownik, który składa się ze zwrotów i słownictwa niezbędnego dla turysty, przygotowywali uczniowie, pracując pod kierunkiem nauczycieli na zajęciach lekcyjnych jak i pozalekcyjnych.  Słownictwo i niezbędne wyrażenia  w języku polskim, które zgromadzili, zostały  następnie przetłumaczone na język angielski i zapisane  w transkrypcji fonetycznej. Słownik jest jednym z rozdziałów przewodnika turystycznego, produktu końcowego projektu „Europejskie dzienniki podróży – ABC turystyki”.
Poniżej niewielki fragment słownika.


ENGLISH POLISH PHONETIC TRANSCRIPTION
 
 Where  is the nearest museum? Gdzie jest najbliższe muzeum? Gdzɪəyəst nayblɪʒʃəmuzəʊm?
 Could you help me please? Czy może mi pan pomóc? Tʃɪmʊgbɪmɪpæn pɒmʊs?
Please show me on the map where I am. Proszę mi pokazać na mapie gdzie jestem. Proʃəmɪpɒkæzætʃnæ mæpɪəgdʒɪəyəstəm?
How much is the ticket?
 
Ile kosztuje billet? Iləkoʃtʊyəbɪlət?
Monument
 
Zabytek Zæbɪtək
Hotel Hotel Hɒtəl
How much is admission? Ile kosztuje wstęp? Iləkoʃtʊɪəvstəmp?
You should turn left/right. Powinieneś skręcić w lewo/prawo. Pɒvɪnɪənəʃskrəntʃɪtʃv ləvɒ/prævɒ
What places you want to visit? Jakie miejsca chcesz zwiedzić? Yækɪəmɪəysa hsəʃzviədʒɪtʃ?
Is it far? Czy to daleko? Tʃɪ  tɒdæləkɒ?
What period does this church date from? Z jakiego okresu pochodzi ten kościół? Z yækɪəgɒɒkrəsʊpɒhɒdʒɪtən kɒtʃɪʊl?
Do you want to…? Czy chcesz …? Tʃɪ hsəʃ…?
Where can I find souvenir shop? Gdzie mogę znależć sklep z pamiątkami? Gdʒɪəznaɪdəskləp s pæmɪɒntkæmɪ?
 Take the bus/train number… Wsiądź do  autobusu/tramwaju numer… Vsɪɒndʒv æʊtɒbʊs/træmvaɪnʊmər…
 Sorry, but I don’t understand. Przepraszam, nie rozumiem. Pʃəpræʃæm, nɪərozʊmɪəm.
Palace Pałac Pælæc
Museum Muzeum Mʊzəʊm
Art. galery Galeria sztuki Gælərɪaʃtʊkɪ
Castle Zamek Zæmək
Opening times Godziny otwarcia Gɒdʒɪnɪɒtvartʃɪa
Closing times Godziny zamknięcia Gɒdɪnɪzæmknɪəntʃɪa
What time do they close? O której godzinie oni zamykają? ɒktʊreɪgɒdzɪnɪəɒnɪzæmɪkaɪɒm?