"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"

Od 2 listopada 2010 roku klasa I a pod kierunkiem wychowawcy Gabrieli Anyst  uczestniczyła  w III etapie   projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". Jest to projekt edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest wdrożenie modelu edukacji, dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego , społecznego i motorycznego dzieci odbywało się przez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda-Gardnera. Wykorzystanie w praktyce tej teorii zapewnia uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb.
Praca z dziećmi prowadzona była podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz dodatkowych zajęciach rozpoczętych 3 stycznia 2011 roku - 2 godziny tygodniowo.  Projekt stwarzał warunki wszechstronnego rozwoju dzieci, kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Rozwijał umiejętności uczniów, podnosił ich wiedzę, dostarczał elementarnych informacji o świecie W specjalnie zorganizowanych i wyposażonych ,,Ośrodkach Zainteresowań” uczniowie rozwijali indywidualne zdolności: językowe, matematyczno-przyrodnicze, muzyczno-ruchowe, intrapersonalne, interpersonalne. Efektem pracy  był pokaz umiejętności, który  15.06.2011r.  uczniowie zaprezentowali  przed swoimi rodzicami oraz zaproszonymi gośćmi. 
Za udział w projekcie dzieci otrzymały myszki-pacynki oraz dyplomy.